Εισαγωγή του Δελτίου Μισθοδοσίας:

Το εκκαθαριστικό είναι ένα υποχρεωτικό έγγραφο που αποστέλλεται από τον εργοδότη στον υπάλληλο του στο τέλος κάθε μήνα ή ανάλογα με την περίοδο αποδοχών. Περιλαμβάνει τη σύνοψη των διαφόρων πληροφοριών σχετικά με τη σύμβαση εργασίας καθώς και τις αποδοχές του εργαζομένου. Αυτό το δελτίο πληρωμής πρέπει να παραδοθεί στον εργαζόμενο με ποινή νομικής διαδικασίας.

Τι περιέχει το δελτίο πληρωμής;

Το δελτίο μισθοδοσίας, το οποίο ονομάζεται επίσης εκκαθαριστικό ή εκκαθαριστικό, συντάσσει την περίληψη και την ανακεφαλαίωση των στοιχείων που έχουν σε σχέση με την εργασία του εργαζομένου. Συγκεντρώνονται έτσι ορισμένες πληροφορίες, όπως:

• Όνομα υπαλλήλου, είδος σύμβασης, τόπος εργασίας και καθήκοντα του υπαλλήλου

• Στοιχεία εργοδότη (όνομα, διεύθυνση, αριθμός μητρώου, SIRET, κ.λπ.)

• Η ισχύουσα συλλογική σύμβαση

• Ο κωδικός APE ή NAF (Ονοματολογία γαλλικών δραστηριοτήτων και κωδικός που αποτελείται από τρία ψηφία και ένα γράμμα που λαμβάνεται κατά την εγγραφή στο INSEE· καθορίζει την ισχύουσα συλλογική σύμβαση.)

• Αναφορά στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος και στον οποίο επομένως ο εργοδότης ή η εταιρεία καταβάλλει τις διάφορες εισφορές

• Χρόνος εργασίας και υπερωρίες

• Στοιχεία εκκαθάρισης και ποσό συνολικού ακαθάριστου μισθού

• Στοιχεία κοινωνικών, φορολογικών, εργαζομένων και εργοδοτικών εισφορών

• Αποζημιώσεις

• Συνολικός φορολογητέος και καθαρός μισθός που πρέπει να καταβληθεί καθώς και η ημερομηνία καταβολής του ποσού αυτού

• Στοιχεία άδειας (κεκτημένα δικαιώματα, ληφθείσες άδειες, υπόλοιπο άδειας)

• Διαφορετικές συσσωρεύσεις (ώρες εργασίας, ακαθάριστος φόρος, βάση CSG / CRDS κ.λπ.)

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουμε αναπτύξει μια ενότητα για τη διαχείριση μισθοδοσίας και τη δημιουργία εκκαθαριστικών σημειώσεων για ERP και CRM Dolibarr, παρακάτω είναι μερικά χαρακτηριστικά που εξηγούν πώς λειτουργεί η ενότητα μας καθώς και ο σύνδεσμος απευθείας στο «Δελτίο πληρωμής για ενότητα Dolibarr».

Χαρακτηριστικά της ενότητας Dolibarr:

- Εισαγάγετε τον ακαθάριστο μισθό του υπαλλήλου σας,

- Εισαγάγετε τους μισθούς και τις χρεώσεις εργοδότη του οργανισμού σας με τους νόμους της χώρας σας.

- Εισαγάγετε τις τιμές που ισχύουν στη χώρα σας,

- Υπολογίστε τον καθαρό φορολογητέο μισθό και τον καθαρό μισθό που θα καταβληθεί.

- Δημιουργήστε το δελτίο πληρωμής σας στο Dolibarr σε μορφή PDF.

- Το πρώτο Module που αναπτύχθηκε στο Dolibarr το οποίο σας επιτρέπει δημιουργία δελτίων πληρωμής

Ενότητα Dolibarr Demo Σύνδεσμος:

https://dolimarketplace.com/collections/modules-plugins-dolibarr/products/dolibarr-payslip-payroll